History Faculty Publications and Presentations

Document Type

Article

Publication Date

2009

Abstract

This article traces the origins of various proposals to nationalize Islam in Turkey. The initial Turkish proposals failed because none of them had a feasible philosophical base to facilitate the co-existence of Islam and secularism. Aside from the previous studies on the nationalization of Islam, this article carries the topic to the Cold War by arguing that the Turkish-Islamic Synthesis was the last stage on the nationalization of Islam. Since TIS had no vision to alter the official ideology, Kemalism, and it claimed the compatibility of Islam, nationalism, secularism as well as Kemalism, it fulfilled the need of a national religion the Turkish state envisioned but it created a de facto Turkish national identity that made Islam a prerequisite for Turkishness.

-

Bu makale Türkiye’de dinin millileştirilmesi ile ilgili farklı projeleri içermektedir. Đlk önerilen projeler Đslam ve laikliğin birarada yaşayabilmesini sağlayabilecek felsefi temelden yoksun oldukları için başarılı olamamışlardır. Dinin millileştirilmesi konusunda daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak bu makale konuyu Soğuk Savaş dönemine taşıyarak Türk-Đslam Sentezi’nin dinin millileştirilmesi çabalarının ulaştığı son aşama olduğu tezini vurgulamaktadır. TĐS’in Atatürkçülük rejimini değiştirme gibi bir hedefi olmaması ve Đslam’ın milliyetçilik, laiklik ve Atatürkçülük ile uyum içinde olduğu görüşlerini savunması TĐS’in aranan milli din olmasa bile Đslam ve laik devlet arasında bir sistem ayarlaması yapmasını sağlamış ve Đslam’ın gayr-i resmi olarak Türklük tanımına dahil olmasını sağlamıştır.

First Page

83

Last Page

107

Publication Title

History Studies

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.