Political Science Faculty Publications and Presentations

Document Type

Article

Publication Date

5-5-2017

Abstract

RESUM Des de l’aprovació de la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques públiques de molts estats signataris. Però, tot i que s’han trobat diferències entre situacions nacionals pel que fa al reconeixement d’aquesta diversitat, què passa amb aquestes nacions minoritàries que treballen des de fa dècades per a desenvolupar una cultura societària legítima per la seua pertinença cultural i lingüística? Hi ha un desajust pel que fa als instruments d’acció pública posats en pràctica al llarg de dècades per assegurar l’esplendor d’una cultura i d’una llengua particulars? En aquest text, ens centrem en les polítiques culturals i en altres àrees connexes (sobretot en llengua, educació i immigració) que també estan relacionades amb la qüestió de la diversitat cultural al Quebec i a Catalunya, dues nacions minoritàries que, com a societats democràtiques dotades d’autonomia parlamentària i governamental, també tenen l’obligació de protegir, valoritzar i donar suport a les minories i als grups etnoculturals que habiten als seus territoris.

ABSTRACT. Culture, language and cultural diversity in minority nations: The cases of Québec and Catalonia, ‘shared’ territories’? Since the adoption of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in 2005, cultural diversity is said to have become a central goal in many ratifying countries’ public policies. While differences among countries have been acknowledged when it comes to its recognition, what about minority nations that have been working for decades to develop a «societal culture», one legitimized by the value of their cultural and linguistic belonging? Is there a gap when it comes to policy instruments implemented over the decades to ensure the fulfillment of a particular culture and language? In this paper, we focus on the political culture and related areas (language, education and immigration in particular) which are also linked to the issue of cultural diversity in Quebec and Catalonia, two minority nations, which, as democratic societies entitled to parliamentary and governmental autonomies, also have the duty to protect, valorize, and support minorities and ethno-cultural groups established on their territories.

Comments

Original published version available at http://revistadebats.net/article/view/1701

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Publication Title

Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.